Organisasjonsplan inneheld eit organisasjonskart og ei skildring av ansvaret og dei viktigaste oppgåvene som gjeld for ulike funksjonar i laget.
Organisasjonsplanen er eit arbeidsdokument for styret og skal til ei kvar tid oppdaterast. Planen skal kvart år godkjennast på årsmøtet.

Organisasjonsplanen finn du som vedlegg