Vedlagt er funksjonærliste.

Ta kontakt med rennleiar dersom ein ikkje har høve til å stilla.