Det er i dag kome forbod mot organiserte treningar og konkurransar i idretten. Dette forbodet vil gjelda inntil vidare. 

Når det gjeld trening, oppmodar me medlemmene våre om å trena på eiga hand og etter avtale med foreldra.

Så møtest me vonleg til fellestreningar att om ikkje så altfor lenge.